S cílem usnadnit uživatelům používání těchto webových stránek využíváme tzv. cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem počítači nebo zařízení. Nastavení cookies si můžete změnit v nastavení Vašeho prohlížeče. Děkujeme za pochopení a Váš souhlas.
OK

  733 778 168                  obchod@svetakvaristiky.cz


Obchodí podmínky
Obchodní podmínky

Provozovatelem obchodu Svět akvaristiky provozovaném na portále www.svetakvaristiky.cz je firma Michal Brablec, IČ 04920848 , DIČ: 9706164842


 

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných firmou SvětAkvarisitky - Michal Brablec. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávající, kterou je firma Michal Brablec, se sídlem Prostějov - Vrahovice, Oskara Nedbala 652/9, 798 11, IČ: 04920848, DIČ: 9706164842, a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.).

 • Vymezení pojmů

Prodávající je obchodní firma Michal Brablec, se sídlem Prostějov - Vrahovice, Oskara Nedbala 652/9, 798 11, IČ: 04920848, DIČ: 9706164842. Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Kupující v tomto případě uvede do objednávky název podnikatele, popř. jeho IČ.

 • Informace a kontakty

Veškeré informace týkající se objednávky je možno získat e-mailem, popřípadě telefonicky. Kontakty jsou uvedeny na internetových stránkách prodejce v sekci "Kontakty".

 • Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu zveřejněných na www stránkách a eshopu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád byl a je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a měl a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo jím zadaný účet a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR. Nabízené dárky jsou platné a budou dodány pouze u objednávky kupujícího, který je spotřebitelem. Kupující, který není spotřebitelem nemá na dárek nárok.

 • Zrušení objednávky (kupní smlouvy) ze strany kupujícího

Odesláním závazné objednávky (kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku") kupujícím a jejím potvrzením ze strany prodávajícího (automaticky zaslaný e-mail s kopií objednávky odeslaný na zadanou e-mailovou adresu) vzniká závazná kupní smlouva (blíže k procesu vzniku smlouvy viz Vymezení pojmů a Kupní smlouva, popř. jiné odstavce).

Zrušit objednávku lze pouze výjimečně, a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení objednávky je třeba sdělit e-mailem nebo telefonicky bez zbytečného odkladu. Objednávku nelze zrušit po expedici zboží. Pokud si zákazník neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese kupující, který není spotřebitelem, ke své tíži veškeré vzniklé náklady s tímto obchodním případem (logistické, bankovní, přepravní atd.). Právo na náhradu škody prodávajícího tím není dotčeno. Kupující, který je spotřebitelem, a který neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s doručením tohoto zboží, pokud se jedná o zboží, které lze vrátit v rámci zákonného práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy (viz níže). V případě zboží, u kterého není možné využít práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy, nese spotřebitel povinnost uhradit náklady uvedené výše. Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou (viz níže). Zboží zůstává majetkem prodávajícího, pokud jej kupující bezdůvodně neodebere, nedochází tak k přechodu vlastnictví. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění, případně náhradu nákladů za opakované náhradní doručení. Pokud kupující nepřevezme zaplacené zboží do 6 měsíců ode dne, kdy byl povinen věc převzít, má se za to, že strany kupní smlouvy od této odstoupily. V takovém případě má prodávající nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly s doručením, uskladněním zboží a případně i na úhradu jinak vzniklé škody, přičemž tyto pohledávky prodávající uplatní u kupujícího formou započtení oproti vracené kupní ceně.

Kupující má právo objednané zboží v zaslané zásilce nebo připravené k osobnímu vyzvednutí u partnera prodejce nepřevzít a zrušit svou objednávku i po expedici zboží. V tomto případě při nepřevzetí nebo nevyzvednutí zásilky s objednaným zbožím (resp. zrušení objednávky po expedici zásilky) se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu skutečně vynaložené náklady spojené s vyřízením této objednávky (marné dopravné, poplatek za připravení k osobnímu odběru u partnera prodejce apod.). Zákazník i v tomto případě souhlasí se zasíláním dokladů (faktur, případně upomínek, aj.) elektronicky na zadanou e-mailovou adresu. V případě neuhrazení faktury ve splatnosti můžou být vystaveny upomínky, kterou jsou zpoplatněny dle aktuálního sazebníku. Zásilky jsou běžně připraveny k vyzvednutí v případě osobních odběrů na výdejních místech prodejce nebo partnera po dobu 7 dnů od vyzvání k vyzvednutí. Tuto lhůtu je možné prodloužit po dohodě až na 14 dnů. Po této lhůtě se zásilka vrací zpět prodejci. V případě uložení u České pošty je zásilka uložena 7 dnů, po této lhůtě se vrací zásilka zpět prodejci.

 • Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího zveřejněný na www stránkách a eshopu.

 • Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v provozovně prodávající k tomu určené.

Odstoupení od kupní smlouvy včetně předmětného zboží musí spotřebitel doručit pouze na adresu k tomu určenou, tj. na adresu autorizovaného servisu pro ČR: Akvárium Ing. Jaroslav Macenauer, Bláhova 312, Pardubice, 530 02, doporučujeme zároveň zaslat písemný projev vůle k odstoupení od smlouvy i na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@svetakvaristiky.cz. Tento požadavek kupujícího je řešen v rámci reklamačního řízení.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s  jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a  podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Další informace k odstoupení spotřebitele ve 14 denní lhůtě jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího, resp. eshopu.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem jiným než pojmem „Skladem“, tj. např. pojmy „Není skladem“, „Momentálně nedostupné“ apod. v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

 • Poplatek za uskladnění zboží

V případě ukončení reklamačního řízení (např. uznáním  reklamace jako oprávněné či neuznáním reklamace jako neoprávěné apod.) je kupující, resp. reklamující, povinen reklamovanou věc převzít nejdéle do jednoho měsíce od data, kdy byla reklamace ukončena. Pokud kupující, resp. reklamující, tak neučiní, je po uplynutí jednoho měsíce prodejce oprávněn účtovat dle §2415 poplatek za uskladnění předmětné věci, a to ve výši 10,- Kč/den v případě věci do 0,5m3 a 20,- Kč/den v případě věci nad 0,51m3. Pokud nedojde k vyzvednutí předmětné věci do 6-ti měsíců od data ukončení reklamace, je prodejce oprávněn tuto věc prodat. Výtěžek z prodeje je prodejce oprávněn započíst k úhradě nákladů, např. za uskladnění apod. Zbylá částka bude vyplacena kupujícímu, resp. reklamujícímu, na účet, který uvede nebo v hotovosti. Pokud se jedná o věc vyšší hodnoty, tj. nad 1.000,- Kč, a pokud je prodejci známa adresa kupujícího, resp. reklamujícího, je prodávající povinen kupujícího, resp. reklamujícího, o tomto záměru informovat.

Pokud by výše poplatku za uskladnění dosáhla hodnoty předmětné věci před uplynutím lhůty 6-ti měsíců, je prodejce oprávněn přistoupit k prodeji předmětné věci bezprostředně po dosažení této výše.

 • Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 • Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

 • Recyklační poplatek

Novela zákona o odpadech, platná od 13. 8. 2005, se týká elektrických a elektronických zařízení. Smyslem a účelem této novely je především prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení, jakož i snížení odpadu, který z těchto zařízení vzniká, jejich opětovným použitím a recyklací. Všem výrobcům a dovozcům elektrospotřebičů s novelou vznikla povinnost finančně přispívat do kolektivního systému, ze kterého bude recyklace starších výrobků, tzv. historického odpadu, financována.

Pro koncové prodejce z toho vyplývá povinnost informovat spotřebitele o tom, že ceny zakoupeného zboží zahrnují poplatek za likvidaci historických elektrozařízení. Na prodejních dokladech se tedy může objevit zcela nová samostatná položka, která zákazníkům sdělí, jaká část kupní ceny bude použita k úhradě nákladů na recyklaci elektrozařízení, pokud není tato položka zahrnuta již v ceně daného zboží.

Informace o výši PHE je spotřebiteli vždy komunikována transparentním způsobem, který nevzbuzuje zdání, že (konečná) cena je nižší, než jaká je ve skutečnosti.

 • Způsob platby
 1. Hotově - platba se uskuteční v provozovně prodávajícího nebo v provozovně partnera prodejce při odebrání zboží v hotovosti.
 2. Dobírkou - hotově při převzetí zásilky od dopravce.
 3. Bankovním převodem - na základě platebního dokladu, který náš zaměstnanec po provedení objednávky zašle na Váš kontaktní e-mail, na základě pro forma faktury nebo na základě informací z objednávky. Zboží nebude dodáno dříve, než bude platba připsána na náš účet. V případě neodebrání zboží se postupuje jak je výše uvedeno v odstavci "Zrušení objednávky kupujícím".
 4. na splátky - prostřednictvím internetových stránek splátkové společnosti.

Prodávající si vyhrazuje právo u objednávky s vyšší cenou, nebo pokud objednávka obsahuje specifické zboží, zboží nedržené běžně skladem nebo zboží na objednávku, požadovat částečnou zálohovou platbu, nebo platbu celé objednávky předem.

 • Osobní odběr
 1. osobní odběr je možný po dohodě a na výzvu prodejce. Zákazník má možnost před odesláním objednávky u osobního odběru zvolit nabízené místo odběru, případně preferovaný datum a čas vyzvednutí. Prodávající se bude snažit tomuto přání zákazníka co nejvíce vyhovět.
 2. pro vydání zboží, které bylo uhrazeno předem (bankovním převodem) je třeba mít s sebou občanský průkaz či jinak prokázat svoji totožnost a číslo objednávky. V případě platby na dobírku nebo hotově je třeba mít s sebou číslo objednávky a patřičnou peněžní hotovost k zaplacení zboží, nebyla-li úhrada provedena předem.

Při osobním odběru zboží může být účtován manipulační poplatek,pří závozu zboží dopravcem po celé ČR jsou účtovány ceny dle platného ceníku zveřejněného na stránkách eshopu. Součástí dodávky je faktura, dodací/záruční list, pokud to vyžaduje povaha věci (může být také zasláno prostřednictvím elektronické pošty, viz. výše). Dopravce se zavazuje doručit zboží k domu kupujícího. Kupující se může s dopravcem osobně dohodnout na zanesení zboží dále do domu, není to však jeho povinností a naše společnost toto nemůže ovlivnit. Kupující, který není spotřebitelem, je povinen si zboží při převzetí prohlédnout. Zjistí-li tento kupující při převzetí zboží od dopravce nesrovnalosti, např. obal je viditelně poškozen, zkontroluje kupující společně s dopravcem zásilku a v případě poškození zboží provedou ihned zápis o poškození zásilky. V případě poškození zboží má kupující právo zboží nepřevzít. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již nebude uznána. O poškození zásilky bude kupující okamžitě informovat dodavatele nebo prodávajícího pro zjednání nápravy. Kupujícímu spotřebiteli nelze uložit povinnost provést prohlídku zboží při převzetí, nicméně naše společnost v jeho vlastním zájmu doporučuje, aby tuto prohlídku vykonal dle předchozího odstavce. Zamezí tak případným komplikacím s vyřizování reklamace zboží poškozeného přepravou. Při této reklamaci se bude vycházet zejména s přepravního dokladu, do kterého má spotřebitel možnost uvést stav doručené zásilky. Spotřebitel má právo dodané zboží, které bude jevit známky vnějšího poškození, nepřevzít a požadovat dodání nového.

 • Dodací podmínky

Expedice zboží probíhá zpravidla v termínu uvedeného u každého zboží od provedení objednávky v pracovní dny na dodací adresu uvedenou v objednávce. Preferovaný bude přepravce, kterého si zvolí zákazník. Výjimečně může být zboží zasláno jiným než zvoleným přepravcem. Zákazník si může vybrat zaslání zásilky Českou poštou, přes smluvního přepravce (PPL, InTime, TopTrans, Uloženka apod.) nebo firemním závozem. Nabídka možností dopravy v pokladně se liší podle povahy a celkové váhy nakoupeného zboží.

Pokud zákazník zvolí chybně způsob dopravy, je tato pracovníkem obchodu opravena. Pokud se liší cena dopravy, zákazník potvrdí telefonicky nebo e-mailem souhlas s novou cenou dopravy. Vyhrazujeme si právo na změnu typu dopravy, je-li to nezbytné nebo vhodné vzhledem k povaze zasílaného zboží.

V případě uzavření kupní smlouvy nikoliv spotřebitelem, tj. kupující uzavře kupní smlouvy jako podnikatel, je kupujícímu umožněno nakládat s předmětem kupní smlouvy (zakoupeným zbožím) ihned po obdržení informačního e-mailu o expedici/vyskladění zboží. Takovéto zboží je odděleno a odlišeno od ostatního zboží, kupujícímu zabaleno a řádně označeno. V případě zasílání zboží prostřednictvím přepravce předává prodávající zásilku se zbožím přepravci v místě centrálního skladu, popřípadě v jiných skladech prodávající. Nebezpečí škody způsobené přepravou přechází na tohoto kupujícího okamžikem převzetí zásilky se zbožím prvním přepravcem. Tento kupující je povinen nahlásit případné poškození zásilky, resp. zboží, bezprostředně po přijetí zásilky přímo přepravci, a to nejdéle do dvou pracovních dnů u přepravce Česká pošta, nebo do tří pracovních dnů u ostatních přepravců (PPL, GEIS, TopTrans, Uloženka, apod.). Nahlášení poškození přepravci provádí tento kupující prostřednictvím telefonního čísla, e-mailové adresy nebo písemně na kontakty uvedené na webových stránkách přepravce nebo i osobně v případě přepravce Uloženka. Nahlášení škody prodávajícímu přitom není splnění této povinnosti, jelikož tento kupující je povinen škodu nahlásit přepravci přímo. Pokud tento kupující nesplní povinnost nahlásit poškození zásilky, resp. zboží, u přepravce do uvedeného termínu, nemusí být prodávajícím brán na toto poškození zřetel. Toto ustanovení pro kupujícího nikoli spotřebitele platí i např. u řešení reklamací, odstoupení od smlouvy apod. Obdobný postup doporučujeme však všem kupujícím, jelikož odpovědnost za poškození zásilky nese daný přepravce (ČP, PPL, Intime, Toptrans, Uloženka, apod.), který je povinen reklamaci převzít, vystavit reklamační protokol a reklamaci v zákonné lhůtě vyřídit. Pokud je uplatněna reklamace u přepravce, postupuje vždy zákazník dle pokynů prodejce nebo přepravce. Pokud je přijaté zboží poškozeno, je v zájmu každého kupujícího, aby s poškozeným zbožím dále zacházel tak, aby nedošlo k případnému jakémukoliv dalšímu poškození, které by ztížilo nebo znemožnilo posouzení oprávněnosti reklamace.

 • Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy stiznosti@prodvan.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 15. května 2020

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

YWFkZDFl